Kết luận của Bộ Chính trị “Về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”

Ngày ban hành: 05/05/2022
KL-35-Bo-Chinh-tri