Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới”. giai đoạn 2018-2023

Ngày ban hành: 26/01/2024
Bao-cao-ket-qua-5-nam-thuc-hien-Chi-thi-so-18-CT-TTg