Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

10/05/2023 - 08:05
Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
  • Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
  • 32-KL/TW
  • Kết luận
  • Cơ cấu – Tổ chức
  • 30/03/2022
  • 30/03/2022
  • Ban Bí thư
  • Võ Văn Thưởng
  • Tải về

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *