THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA XI

CHỦ TỊCH

BÙI THỊ HÒA

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

NGUYỄN HẢI ANH

PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ THANH LƯU