CHỦ TỊCH DANH DỰ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch danh dự của Hội (1946-1969)

TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI

Chủ tịch danh dự của Hội (1995-2001)

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG 

Chủ tịch danh dự của Hội (2001-2011)

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Chủ tịch danh dự của Hội (2012-2017)

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Chủ tịch danh dự của Hội (2017-2018)

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chủ tịch danh dự của Hội (2019 – 2022)

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC

Chủ tịch danh dự của Hội (8/2022 – 3/2023 )

CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

Chủ tịch danh dự của Hội (4/2023 – 4/2024)