Văn bản – Tài liệu mới

Thông báo về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022

31/10/2023 05:10

Căn cứ Công văn số 1467/SVHTT-TCPC ngày 17/5/2022 của Sở Văn hóa Và Thể thao Hà Nội về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022. Trung tâm thông báo đến các phòng, ban quản lý, bộ môn rà soát đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo nội…

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ 15/11/2020

31/10/2023 05:10

Ngày 10/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị…

Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

10/05/2023 08:05

Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ TRÍCH YẾU:Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ SỐ HIỆU:32-KL/TW LOẠI VĂN BẢN:Kết luận…

Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

10/05/2023 08:05

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 35-KL/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022   KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ DANH MỤC CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ Các chức danh, chức vụ lãnh…

Quyết định 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023

10/05/2023 07:05

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 895/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 44-KL/TW NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC…

Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/203

10/05/2023 07:05

Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương TRÍCH YẾU:Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở…

Kết luận 44/KL-BBT

10/05/2023 07:05

Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới TRÍCH YẾU:Về tiếp tục thực hiện Chỉ…

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

07/10/2022 01:10

tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19