Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 223/NQ-TƯHCTĐ của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”

30/01/2024 - 08:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *